2016-09-13 Brevveksling DABmytene.no

Jeg kom i stuss da jeg så at DABmytene.no sier om dekning at

På dekningskartet på Radio.no har man oppgitt dekningen i tre ulike nivåer:

  • ”Svært godt mottak” (iht GE06 RPC5).
  • ”God mottak” (iht GE 06 RPC4).
  • ”Bilmottak” (med utvendig antenne).

Jeg har til nå fått inntrykk av at Godt mottak var kriteriet for befolkningsdekning, altså RPC5, og at Bilmottak var den norske betegnelsen for RPC4 Portable mobile. Jeg gjorde DABmytene.no oppmerksom på dette, og forventet å få et svar i retning av ‘Ooops – her har det skjedd en glipp’:

Har dere ikke gjort en feil når dere skriver at «Svært godt mottak» er GE06 RPC5, og «Godt mottak» er GE06 RPC4?
Etter beskrivelsene av RPC5 i andre kilder matcher den slik «Godt mottak» beskrives, og RPC4 beskrives som tilsvarende som «Radiomottak».

Jeg er rimelig sikker på at jeg også har sett norske kilder som eksplisiktt sier at «Godt mottak» er RPC5, og «Svært godt mottak» er 6 dB over dette.

Svaret jeg fikk  sa noe annet:

Den fomelle betegnelsen er for RPC4 «mobile» og for RPC5 «portable indoor». Da vi introduserte dekningskartene var vi opptatt av i bruke betegnelser som ga mening for lytteren og endte på de vi gjorde. Vi introduserte også «bilmottak» der kravet er «utvendig, god antenne» fordi både teorien og praktisk erfaring tilsier at det stadig er >5dB margin ft en vanlig god mottaker, ikke minst i bil. Vel vitende om at nettene er planlagt slik at største delen av befolkningen bor innenfor områder med langt høyere feltstyrke enn RPC5, har vi likevel unlatt å introdusere enda et nivå, i frykt for å komplisere visningen mer enn nødvendig.

Når vi nå lanserer en ny presentasjon av kartene, som tydeliggjør at NRK sender i på ulike frekvener i ulike områder, diskuterer vi igjen hva begrepene som beskriver feltstyrken bør være. Vi heller mot å bruke «signalstyrke» eller «dekning» istedet for mottak, stadig med beskrivelse av typiske mottakkssituasjoner i tillegg.

Jeg må medgi at jeg ikke tar dette svaret ‘at face value’, og fulgte opp med et tilsvar:

Det jeg mente å referere til var f.eks. Nkom-dokumentet «Vurdering om dekningsvilkår for avvikling av FM er oppfylt» (http://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/_attachment/16724): I kap 1.4.1 sies at «Ressursene er i Norge planlagt for portabelt innendørs mottak (RPC5), det vil si en tjeneste innendørs med portable mottakere og med mottaker antenne 1,5 meter over bakken», og  i kap. 4 Veidekning, «For mobilt mottak gjelder RPC4″. Hvis informasjonen på DABmytene er korrekt betyr det at Bilmottak ikke viser Vedekning (i Nkoms forståelse), men et lavere nivå som ikke er definert i noen standard og som ikke retningsgivende for DAB-utbyggingen. Dette er noe overraskende.

Tidligere artikler på radio.no hadde beskrivelser som

  • Bilmottak – Mottak med utvendig antenne, for eksempel i bil, hus og hytte.
  • Godt mottak – Generelt godt mottak, blant annet i trehusbebyggelse.
  • Svært godt mottak – Generelt godt mottak og høy signalstyrke også i bymessig bebyggelse. Det kan forekomme mottaksproblemer i kjeller, betongbygg og bygg med mye skjermet glass.

Dette matcher ganske godt med beskrivelsene av RPC4 som Bilmottak og RPC5 som Godt mottak, med Svært godt mottak som et høyere signalnivå enn RPC5. Det matcher adskillig dårligere med Godt mottak som RPC4 og Svært godt mottak som RPC5, ut fra beskrivelsen av disse konfigurasjonene.

Også Ofcom refererer til nivåer som ligner svært på den norske inndelingen, Outdoor Mobile, Indoor Portable og Robust Indoor Portable, der Indoor Portable svarer til RPC5, ikke RPC4 (f.eks. i https://licensing.ofcom.org.uk/binaries/radio/digital/nowqa.pdf)

Hvis det faktisk er slik at «Godt mottak» er identisk med RPC4 «Mobile» og «Bilmottak» faktisk er en del lavere enn «Mobile» mottak, da er begrepsbruken forvirrende.

Dessuten betyr dette at 99.5% av befolkningen skal ha «Svært godt mottak», i henhold til Nkom-rapporten, som slår fast at «DAB befolkningsdekning i Norge planlegges med planleggingskriterier kalt RPC5».

Jeg skal ikke utelukke at jeg har forstått det feil når jeg har trodd at befolkningsdeking beregnes ut fra «Godt mottak» (dvs. at «Godt mottak» = RPC5), og at «Bilmottak» svarer til det Nkom betegner «Veidekning». Hvis dette ikke stemmer vil jeg sørge for å rette opp de feil jeg måtta ha gjort i det jeg har har lagt ut på Internett.

Min mening er at tre nivåer i dekningskartene er maksimum av hva publikum kan nyttiggjøre seg – og at slik jeg trodde det var, er den beste løsningen. Når utbyggingen skjer etter to kriterier (befolkningsdekning og veidekning) som svarer til internasjonale standarder, må disse to nivåene være direkte reflektert i kartene; publikum må kunne se hvilke områder som har hvilket nivå utbygging.

Å legge til et mellomnivå mellom «det laveste vi bygger ut for, veidekning» og «intet signal» er sjelden vesentlig for publikum. Ikke minst fordi, som du skriver, «største delen av befolkningen bor innenfor områder med langt høyere feltstyrke enn RPC5», er det langt mer interessant å skille mellom «RPC5», «RPC5+6dB» og «RPC5+12dB»: Det vil fortelle publikum i hvilke områder mottakeren også vil fungre i kjelleren, hvor de kan bruke en lommeradio uten antenne, hvor mottakeren vil fungere bak murvegger uten ekstern antenne – og hvor signalet ikke ligger tilstrekkelig høyt over RPC5 til at dette er mulig. Det tredje nivået bør derfor skille mellom minimum signalnivå for befolkningsdekning (RPC5) og signifikant bedre signal enn minimum signalnivå for dekning. — Dvs. slik jeg alltid har trodd at dagens dekningskart skulle tolkes!

Hvis kartpresentasjonen på digi.no skal oppdateres ville jeg (og de fleste andre, vil jeg tro) sette svært stor pris på om det ble mulig å zoome kartene på «stanard måte», dvs. med hjulet på musa. Jeg ønsekr også sterkt at når jeg velger Godt mottak vises Svært godt mottak samtidig, i en krafitgere farge, og når jeg velger Bilmottak vises begge de to nivåene, i to mørkere farger. (Men obs: Jeg vil svært gjerne beholde muligheten for kun å vise de ‘høyere’ nivåene!)

Om mulig skulle jeg svært gjerne flytte «dekningsfargen» i bakgrunnen, slik av veier, vann og stedsnavn sto klart fram uten å være «overmalt» av orangefargen (med veier i svart, ikke i gult!) Slik det er nå, må jeg stadig skifte tilbake til «Vis kun kart» for å klare å holde meg orientert når jeg flytter rundt.

Ang. terminologi: En betydelig andel av DAB-«krangling» i media skyldes at DAB-utbyggere/mydigheter og DAB-kritikere snakker forbi hverandre, fordi «dekning» brukes på fulllstendig ulik måte. Utbyggere/myndigheter viser til klarte, entydige minimumskrav definert av internasjonale normer (som RPC4/RPC5); alt over minimumsnivået er uten interesse. Minimumskrav er oppfylt for like stor del av befolkngen på DAB enn minimuskrav for FM; det er ingen løgn. Men FM-signalene ligger skyhøyt over minimuskravene så godt som overalt, og når det sies av «DAB har like god dekning» gjelder det kun minimumsnivå – men publikum sammenligner med dagens svært høye FM-signalnivå. DAB-dekningen er like god, men DAB-signalene er langt svakere (i store områder).

Derfor: Skal begrepet «dekning» tas inn på kartene er det helt essensielt at det blir knyttet opp mot klart definerte internasjonale normer: «Dekning ihht RPC4», «Dekning ihht RPC5» (med mulighet for å hente fram en forklaring på begrepene). Uten referanse til standarder, og forlkaring som viser til at standardene definerer minimum signalstyrke, bør man absolutt ikke bruke begrepet «dekning»!

En siste kommentar:

Jeg har snakket med mange som har kjøpt DAB-adapter med klistrantenne på innsiden av frontvinduet og klaget over dårlig mottak i Bilmottak-soner. Jeg har fortalt dem at det skyldes at Bilmottak/RPC4 forutsetter takanetenne halvannen meter over bakken. Klistreantenne er for dårlig, med det kan de bare forvente stabilt mottak Godt mottak-soner. (Selv har jeg i min bil stabilt mottak også i en del områder utenfor Bilmottak.) Hvis det er korrekt at Godt mottak = RPC4 er utstyret godt nok (det er sjelden problemer med klistreantenne der det er Godt mottak); de behøver installere bedre antenne. DAB-nettet vil bli styrket til å gi Godt mottak også langs veinettet der det i dag bare er bilmottak (siden RPC4 skal ligge til grunn for veidekning).

Forklaringen på problemer med mottaket må endres fra «Du bør installere utvendig antenne» til «Du må vente på at veiene skal få høyere signalnivå enn i dag». På den ene side: Lyttere som trodde de kunne klare seg med et DAB-adapter til 700 kr og klistrantenne; vi slipper ramaskriket over at de må kjøpe antenne for en tusenlapp pluss en tusenlapp til i installasjon. På den annen side: Vi får et annet ramaskrik over at det ikke er Godt mottak langs veiene: «Nkom har jo sagt at det skal være det» – ikke bare (sub-RPC4) Bilmottak. Det vil legge et betydelig press på utbyggingen langs veiene for å heve signalnivået til Godt mottak. Naturligvis ville jeg sette pris på en slik utbygging, men ville likevel foretrekke at bileierne tok kostanden ved en skikkelig antenneinstallasjon.

‘Inntil det motsatte er bevist’, som man sier, våger jeg å tro på den tolkningen jeg har hatt i lang tid: At Bilmottak svarer til det Nkom kaller Veidekning, RPC4, at Godt mottak er kriteriet for befolkningsdeknign, RPC5, og Svært godt mottak er RPC5+6dB. Det samsvarer svært godt med de uformelle beskrivelsene av RPC4/5, og med hva jeg tidligere har lest om dekningskravene.

Hvis jeg husker rett, hvorfor velger da DABmytene å presentere noe annet, som ikke er korrekt?

Jeg kan tenke meg én mulig forklaring, som ikke er særskilt ‘respektfull’:

Det er viktig at så mange biler som mulig får DAB-radio, om ‘radio-skiftet’ skal bli vellykket. Da må terskelen være lav – prisen må være lav. ‘Sett inn et DAB-adapter til 700 kr, og alt er på plass’. Det er nettopp det mange gjør: De bruker ikke en tusenlapp ekstra på en takantenne og (minst) en tusenlapp til for skikkelig installasjon. Og da får de ikke pålitelig mottak i Bilmottak-soner. Hvordan handterer du det? Enten kan du si ‘Ooops, vi glemte å si at du må bruke et par tusenlapper til på antenne og installasjon!’, eller du kan si ‘Du må se på dekningskartene – det er bare der det er Godt mottak at RPC4-kravene er oppfylt, bare der du kan regne med stabilt mottak’.

I så fall er det ern grov bløff! Jeg tror, ærlig og oppriktig, at RPC4-kravene er oppfylt i Bilmottak-sonene, men at DABmytene/Digitalradio Norge tror at de kommer bedre ut av det ved å fortelle lytterne med sviktende mottak at ‘Det er vår feil som ikke har skaffet skikkelig dekning – du må inn i en Godt mottak-sone for å få mottak’ enn ved å fortelle dem ‘Der er din feil – du må spandere et par tusenlapper ekstra på antenne og montering’.

Hvis det faktisk er slik, er det er parodi-eksempel på å pisse i buksa for å holde varmen. Bilister på landeveien vil ha bilradi der det er angitt Bilmottak på kartene. Da må de bli fortalt at det forutsetter utvendig antenne. De må bli fortalt at dette er Nkoms krav går ut på: Når senderen har gjort sitt, må mottakeren gjøre sitt, og installere utvendig antenne. Det er en ærlig sak – langt ærligere enn å forsøke å dekke over og sukre ned de krav man stiller til lytterutstyr.

I skrivende stund kan jeg ikke med 1oo% sikkerhet si om Nkoms krav til befolkningsekning er uttrykt ved Svært god dekning, som DABmyter.no skriver, eller ved God dekning, som jeg trodde. Det følger uansett kravene i RPC5 – spørsmålet er bare hvordan det er reflektert i dekningskarten.

Tilsvarende om Nkoms vegdekning: Det følger RPC4, uansett, men er det i kartene vist som Godt mottak eller som Bilmottak?

Dette innslaget vil bli redigert når/om det kommer en klargjøring fra DABmytene.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *