Komprimering og lydkvalitet

I DAB-diskusjoner kommer det stadig opp at lyden blir komprimert. Dette blir ofte brukt som et argument mot DAB. Vær klar over at begrepet ‘komprimering’ brukes for to ganske ulike typer behandling:

Datakomprimering

Det vi snakker om i DAB-sammenheng tilsvarer å bruke Zip-filer på PCen for å redusere filstørrelsen, men uten at lyden blir (hørbart) påvirket. For å gjøre det eksplisitt kan vi bruke betegnelsen datakomprimering.

Datakomprimering går ut på å finne en mer kompakt måte å representere samme informasjon, som regel ved å gjenkjenne mønstre som repeteres. Jeg kan skrive ‘xxxxxxxx ….’, der ‘x’ er repetert 200 ganger, eller jeg kan skrive ‘200 x-er’, som tar langt mindre plass, men formidler det samme (forutsatt at leseren er forberedt på å tolke ‘200 x-er’ som en ‘kode’ likeverdig med om jeg hadde skrevet alle de 200 ‘x’-ene.

Dynamisk komprimering

Den andre typen komprimering påvirker styrkeforskjell mellom sterke og svake lydpartier, ofte kalt dynamisk komprimering: I svake partier skrus nivået opp, i sterke partier ned. Lydstyrken blir jamnere. Dette har vært i aktiv bruk i mange år i radioer i USA: Når toppene dempes, kan gjennomsnittlig lydnivå økes så konkurrerende stasjoner overdøves. Heves svake partier, overdøves susing der signalet er svakt, og effektivt dekningsareal utvides.

NRK har ved flere anledninger erklært at de ikke benytter noen form for dynamisk komprimering. De gjorde noen forsøk med det på 1970-tallet, men la det på hylla, og der har det ligget siden. Den eneste nivå-tilpasningen er å avveie lydnivået på musikken mot lydnivået til plateprateren etter tid på døgnet: Nattestid heves ‘pratenivået’ slik at lytterne kan høre hva som blir sagt, selv om styrken skrus ned så naboene ikke skal forstyrres av musikken.

Kravene fra amerikanske radiostasjoner om å kunne spille høyest har ført til at en rekke gamle album er gitt ut i ny pressing der det på CD-en er gjort en dynamisk komprimering. Når NRK spiller fra et slikt album, vil lyden være dynamisk komprimert, uten at NRK er ansvarlig eller kan forhindre det, verken på FM, DAB eller mobilradio.

I prinsipp er datakomprimering og dynamisk komprimering fullstendig uavhengige av hverandre. Indirekte kan det være en svak kobling: Hvis datakomprimeringen er så sterk at det kan påvirke lyden og gi ulike typer forvrenging, er det som regel mest hørbart i stille partier; forvrengningen overdøves i de sterke partiene. Nettradio-stasjoner som ønsker å benytte sterk datakomprimering (for å spare nett-kapasitet) velger derfor ofte å først sende lyden gjennom dynamisk komprimering, for å dekke over effektene av en altfor lav bitrate.

Likevel: Datakomprimering og dynamisk komprimering er to ulike ting. I debatter rundt digital kringkasting er det viktig å holde klart for seg hva det snakkes om. All diskusjon nedenfor dreier seg om datakomprimering.

Les mer: