Bånd III og L-bånd

Slik vi i AM-tiden hadde sendere både på langbølge og mellombølge, kan DAB sendes på flere bølgebånd.

Bånd III

Bånd III, fra 174 til 240 MHz, er det tidligere VHF-båndet for de analoge TV-kanalene 5-13, nå overtatt av DAB-blokker betegnet 5A til 13F. Hver 6 MHz TV-kanal er splittet opp i fire DAB-kanaler A til D; bare den siste, kanal 13, fortsetter med E og F fordi det var et ubrukt frekvensomsåde rett over A-D-kanalene.

Norge har foreløpig kun tatt i bruk Bånd III. Det er et åpent spørsmål om vi vil ha behov for L-båndet til DAB. Bånd III gir plass for 38 blokker. Man må likevel ta hensyn til blokker i bruk i naboområder, f.eks. langs landegrensene: Riksblokk 1 sendes på kanal 12D i hele landet, også langs svenskegrensen, og svenskene kan derfor ikke bruke 12D i grensetraktene til sine sendinger. Tilsvarende har Sverige reservert blokker som vi ikke kan bruke på vår side av grensen. Likevel er det trolig mange nok blokker både til både svensk og norsk behov.

L-bånd

L-båndet, fra 1452 til 1492 MHz, har 16 DAB-blokker betegnet LA til LP. Dessuten kan L-båndet brukes for DAB sendt fra satellitt. (Strengt tatt betegner ‘L-båndet’ et vesentlig større frekvensområde, men i DAB-sammenheng viser det til den delen av L-båndet som er reservert for DAB.)

Noen få land har tatt i bruk, eller vurderer, L-båndet. Det kan ha flere grunner: Enkelte land sender fortsatt analog TV i Bånd III. Canada startet DAB-sendinger i Bånd III, men USA forlangte at sendingene skulle stoppes, fordi det amerikanske forsvaret bruker frekvenser nær (men ikke ovelappende) bånd III, og det var frykt for at DAB-senderne kunne forstyrre militær kommunikasjon. L-båndet ble vurdert, men manglende tilgang på L-bånd mottakere (på det tidspunktet) gjorde at DAB ble lagt på is.

Den høye frekvensen i L-båndet gjør det lett å styre signalene i ønskede retninger, f.eks. kan én stor, høyt plassert sender konsenterere stråler mot ulike landsbyer; dette kan være grunnen til at Australia valgte å bruke L-båndet. Senere har Australia startet DAB-sendinger i bånd III, trolig på grunn av dårlig tilgang av mottakere for L-båndet.

L-bånd-frekvenser stoppes lett av fjell og knauser, og deknings­området blir relativt lite; derfor la Digitalradio-rapporten fra 2005 opp til at DAB lokalradioer kan få tildelt en blokk med dekning i et lite lokalområde som samsvarer bedre med lokalradioens lyttermasse. (Dette er ikke fulgt opp senere.)

En vesentlig andel av DAB-radioene solgt i Norge handterer kun Bånd III, og kan ikke ta imot sendinger i L-båndet. Dette har neppe stor praktisk betydning annet enn for de som driver stor internasjonal reisevirksomhet.