DAB-dekning

Det er verken Norkring eller NRK som avgjør om du har DAB-dekning eller ikke; det er fastsatt av den internasjonale teleunionen (ITU) i deres definisjoner av minimum signalstyrke og kvalitet. Da FM ble innført, og NRK/Televerket rapportere at et område hadde fått FM-dekning, kunne de forvente at lytterne hadde antennemaster som raget inntil ti meter over bakkenivå, med et dråg av en antenne på 3-5 elementer eller mer – et flak på et par kvadratmeters størrelse.

Dengang var radioer flest stasjonære, og det var ikke et urimlig krav å koble den til en utendørs antenne i en mast – det samme var påkrevet for TV-mottak.

Godt mottak (‘RPC5’) og Bilmottak (‘RPC4’)

I dag forventer lytterne at de kan bruke små lommeradioer med innebygget antenne, eller maksimalt en liten pisk. ITU krever adskillig mer av utbyggerne nå enn på 1960-tallet, og har definert to nivåer av dekning: Den tekniske standarden RPC5, Portable indoor kalles på norsk Godt mottak, og er uformelt beskrevet som at du skal ha godt nok signal for en typisk bærbar radio med antennepisk innendørs i et trehus, i første etasje eller høyere.

Når man angir det som kalles befolkningsdekning, som skal være minimum 90% for riksblokka, 99,5% for regionblokka, må RPC5-kravene være oppfylt der folk har sin faste bopæl. Hytteområder, fjellområder, skjærgård og små-øyer uten fast bosetting ignoreres fullstendig i beregning av befolkningsdekningen.

Det finnes ingen internasjonal standard for å angi arealdekning, uavhengig av befolkning. Alltid når det angis en viss prosentvis dekning er det snakk om befolkningsdekning.

Det lavere signalnivået er definert i standarden RPC4, kalles Bilmottak. Antenna er utendørs, så signalene behøver ikke trenge gjennom noen vegg. Den er som regel montert høyere opp; normen er basert på 1,5 meter over bakken. Du kan ha signal som tilfredsstiller RPC4-krav i områder der signalet ikke tilfredsstiller RPC5-kravene, dvs. de er ikke gode nok for innendørs mottak. Områder med kun RPC4-styrke på signalene teller ikke med når man beregner befolkningsdekningen. For Norkrings utbygging av dekning langs veiene er RPC4 minstekravet. Dvs. skal du forvente godt nok signal til bilradioen overalt der dekningskartene angir Bilmottak, kan det kreve at du monterer en antennepisk på biltaket – den lille klistreantenna som fulgte med radioen er ikke god nok.

RPC4 og RPC5 angir en rekke detaljkrav til mottakeren, metoden for å måle signalstyrke, og eksakt minimumstyrke på signalet. Beskrivelsene er så tekniske at de krever at leseren har meget god kompetanse på radioteknologi for å forstå dem.

Dekningkartene på radio.no angir også områder med ‘Svært godt mottak’, som betyr at signalstyrken er minimum 6 dB høyere enn for ‘Godt mottak’.

***** Utredning fra Tor Øvensen (skal redigeres til mer ‘populær’ form!)

Wiesbadenplanen la hovedvekt på mobilmottaking og fastsatte planleggingsfeltstyrken til 48 dBµV/m. Ge 06 hevet denne verdien med 6 dB til 54 dBµV/m for å muliggjøre innendørsmottak. Hva er så dissse verdiene? Jo ,de er statistiske verdier fordi feltstyrkeverdien over et landområde er svært stedsvariabel. Planleggingsverdien 54 dBµV/m eller RPC5 er såkalt «minimum median equivalent field strength. Median er et statistisk uttrykk for «midt på tabellen verdi». Verdien har flere forutsetninger for at mottakerstedet skal har Emin eller « minimum fieldstrenght at receiving location». I Ge06-planen forutsettes Rayleigh – mottak eller mottak av signaler fra flere sendere (enfrekvensnett) og fra terrengrefleksjoner. C/N settes derfor til 15 dB, noe konservativt. Mottakerens antenne forutsettes å ha gain 0 dBi. Det tilsvarer kvartbølge pisk på jordplan (biltak). Dette er minst 3 dB bedre enn en pisk på en portabel mottaker. Videre forutsettes det en bygningsdempning på 9 dB som tilsvarer dempningen i et trehus og et tillegg på 10 dB for å øke stedssannsynligheten fra 50% til 95% . 10 dB er en raus verdi som medfører omtrent steds-uavhengig plassering av mottakeren i en bolig. I planen forutsettes Emin=35 dBµV/m oppnås altså med Emed= 54dBµV/m og parametrene som er nevnt ovenfor.

Når dataprogram beregner befolkningsdekningen over et landområde tar den hensyn til «network gain»( mottak fra sendere i et enfrekvensnett) og refleksjoner fra terrenget. Planleggingsverdien Emed må brukes generelt for å overholde internasjonale forpliktelser. I tungt urbant område , byer/tettsteder, har vi mange steder ekstra sendere og dermed feltstyrker på 70 – 80 dBuV/m. Disse senderne ligger som oftets lavt i terrenget og har relativt lav effekt. Derfor kan vi overholde de begrensninger vi har mot naboland.

Hva blir det praktiske resultatet for lytterforholdene? NRK og P4 har i flere år målt signalstyrken (feltstyrken) over det ganske land og vurdert mottakerforholdene i praksis ut fra tilgjengelig mottakermateriell.

I praksis vil en mottaker ca 1,5 m over bakken, kvartbølge pisk på biltak, kreve 34-36 dBµV/m. En bil med originalmontert vindusantenne og forforsterker må ha 38-39 dBµV/m. De beste biladapterne 39 dBµV/m og de dårlige opp til 48 dBµV/m. En portabel mottaker med teleskop pisk 38 – 39 dBµV/m. For utendørs mottak har vi kommet til at at en feltstyrke på 42dBµV/m som minimum fanger opp de fleste utendørs mottakersituasjoner. Derfor er dekningskart med denne verdien tilgjengelig , men den er ingen internasjonal norm.

Arealdekning ikke er en del av den internasjonale planen og heller ikke nevnt av norske myndigheter som dekningskrav. For å dekke norsk grisgrendt bebyggelse har vi brukt eksisterende høytliggende FM/TV-hovedsender stasjoner. Dermed oppnår vi samtidig en fantastisk god veidekning med et feltstyrke krav på minimum 42 dBµV/m som altså er angitt i kartet, og som også er nyttig informasjon til f.eks. hytteeiere. For å indikere i dekningskartene innendørsdekning har vi operert med to nivåer «Godt mottak» og «Svært godt mottak». Dette er heller ikke noen internasjonal norm, men en praktisk beskrivelse uten tallverdier. Tallverdier sier ingen ting for de fleste lyttere. Godt mottak har feltstyrke 48-54 dBµV/m og er tilstrekkelig i grisgrent strøk. Svært godt mottak tilsvarer feltstyrke større enn 54 dBµV/m og skal fange opp områder der folk bor tettere.

De tre nivåene er erfaringsverdier vi står inne for som god veiledning for lytterne. Dekningskartene er basert på datamaskinberegninger av feltstyrken og samsvarer i de fleste tilfeller meget godt med det vi måler i praksis.

***

Se også Dekning og signalstyrke.